Beijing

Cisema Beijing Consulting Ltd.
Room 107, Building 11, Xiangyun Villa
Guangyang Xin Road N0. 5 Fangshan District
102445 Beijing, V.R. China

Telefon: +86 (0)10-5667 4815

Email: info@cisema.com.cn