Hangzhou

Cisema Hangzhou Co., Ltd.
Room 507, Floor 5
Yuanyue Technology Bldg
No. 3730 Nanhuan Road
Binjiang District
310053 Hangzhou
V.R. China

Telefon: +86 (0)571-8777 8970

Fax: +86 (0)571-8777 8973

Email: info@cisema.com.cn